Корзина пуста
Каталог товаров
Акционные товары

Розукард таблетки 40 мг, 90 шт.

Наличие на складе: Наличие уточняйте
Артикул
1 768 грн
Данный товар доступен только по предзаказу.

Оформить Предзаказ
Описание

Фармакологическое действие

Розукард - гиполипидемическое средство из группы статинов. Селективный конкурентный ингибитор З-гидрокси-З-метилглутарил коэнзим А (ГМГ-КоА)-редуктазы - фермента, превращающего ГМГ-КоА в мевалонат, предшественник холестерина (ХС).
Увеличивает число рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) на поверхности гепатоцитов, что приводит к усилению захвата и катаболизма ЛПНП, ингибированию синтеза липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), уменьшая общую концентрацию ЛПНП и ЛПОНП. Снижает концентрации ХС-ЛПНП, холестерина-нелипопротеинов высокой плотности (ХС-неЛПВП), ХС-ЛПОНП, общего ХС, триглицеридов (ТГ), ТГ-ЛПОНП, аполипопротеина В (АпоВ), снижает соотношения ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП, общий ХС/ХС- ЛПВП, ХС-неЛПВП/ХС-ЛПВП, АпоВ/аполипопротеина А-1 (АпоА-I), повышает концентрации ХС-ЛПВП и АпоА-I.
Гиполипидемическое действие прямо пропорционально величине назначенной дозы. Терапевтический эффект появляется в течение 1 нед после начала терапии, через 2 нед достигает 90 % от максимального, к 4 нед достигает максимума и после этого остается постоянным. Эффективен у взрослых пациентов с гиперхолестеринемией с или без гипертриглицеридемии (вне зависимости от расы, пола или возраста), в том числе, у пациентов с сахарным диабетом и семейной гиперхолестеринемией. У 80 % пациентов с гиперхолестеринемией IIа и IIb типа (классификация по Фредриксону) со средней исходной концентрацией ХС-ЛПНП около 4,8 ммоль/л на фоне приема препарата в дозе 10 мг концентрация ХС-ЛПНП достигает значений менее 3 ммоль/л. У пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, принимающих препарат в дозе 20 мг и 40 мг, среднее снижение концентрации ХС-ЛПНП составляет 22 %.
Аддитивный эффект отмечается в комбинации с фенофибратом (в отношении снижения концентрации ТГ и с никотиновой кислотой в липидснижающих дозах (не менее 1 г/сут) (в отношении снижения концентрации ХС-ЛПВП).

Розукард таблетки покрыт.плен.об 40 мг, 90 шт. инструкция на украинском
латинська назва

Rozucard

Форма випуску

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою

упаковка

90 шт.

Фармакологічна дія

Розукард - гіполіпідемічний засіб з групи статинів. Селективний конкурентний інгібітор З-гідрокси-З-метилглутарил коензим А (ГМГ-КоА) редуктази - ферменту, що перетворює ГМГ-КоА в мевалонат, попередник холестерину (ХС).
Збільшує число рецепторів ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) на поверхні гепатоцитів, що призводить до посилення захоплення і катаболізму ЛПНЩ, пригнічення синтезу ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), зменшуючи загальну концентрацію ЛПНЩ і ЛПДНЩ. Знижує концентрації ХС-ЛПНЩ, холестерину-неліпопротеінов високої щільності (ХС-неЛПВЩ), ХС-ЛПДНЩ, загального холестерину, тригліцеридів (ТГ), ТГ-ЛПДНЩ, аполіпопротеїну В (АпоВ), знижує співвідношення ХС-ЛПНЩ / ХС-ЛПВЩ, загальний ХС / ХС ЛПВЩ, ХС-неЛПВЩ / ХС-ЛПВЩ, АпоВ / аполіпопротеїну А-1 (АпоА-I), підвищує концентрації ХС-ЛПВЩ і АпоА-I.
Гіполіпідемічну дію прямо пропорційно величині призначеної дози. Терапевтичний ефект з'являється протягом 1 тижня після початку терапії, через 2 тижні досягає 90% від максимального, до 4 тижнів досягає максимуму і після цього залишається постійним. Ефективний у дорослих пацієнтів з гіперхолестеринемією з або без гіпертригліцеридемії (незалежно від раси, статі або віку), в тому числі, у пацієнтів з цукровим діабетом та сімейною гіперхолестеринемією. У 80% пацієнтів з гіперхолестеринемією IIа і IIb типу (класифікація за Фредриксоном) із середньою вихідною концентрацією ХС-ЛПНЩ близько 4,8 ммоль / л на тлі прийому препарату в дозі 10 мг концентрація ХС-ЛПНЩ досягає значень менше 3 ммоль / л. У пацієнтів з гомозиготною сімейною гіперхолестеринемією, які приймають препарат у дозі 20 мг і 40 мг, середнє зниження концентрації ХС-ЛПНЩ становить 22%.
Адитивний ефект відзначається в комбінації з фенофібратом (щодо зниження концентрації ТГ і з нікотиновою кислотою в липидснижающих дозах (не менше 1 г / добу) (щодо зниження концентрації ХС-ЛПВЩ).

показання

Первинна гіперхолестеринемія (тип IIа за Фредриксоном), включаючи гетерозиготну спадкову гіперхолестеринемію або змішана (комбінована) гіперхолестеринемія (типа IIЬ по Фредриксоном), в якості доповнення до дієти та інших немедикаментозних заходів (фізичне навантаження і зниження маси тіла) при неефективності дієтотерапії та немедикаментозних заходів; Гомозиготна форма спадкової гіперхолестеринемії і при недостатній ефективності дієтотерапії та інших видів лікування, спрямованих на зниження рівня ліпідів (наприклад, аферез ЛПНЩ), або якщо такі види лікування не підходять пацієнтові. Гіпертригліцеридемія (тип IV за Фредриксоном) в якості доповнення до дієти. Для уповільнення прогресування атеросклерозу в якості доповнення до дієти у пацієнтів, яким показана терапія для зниження концентрації загального ХС і ХС - ЛПНЩ. Профілактика основних серцево-судинних ускладнень (інсульту, інфаркту, артеріальної реваскуляризації) у дорослих пацієнтів без клінічних ознак ішемічної хвороби серця (ІХС), але з підвищеним ризиком її розвитку (вік старше 50 років для чоловіків і старше 60 років для жінок, підвищена концентрація С реактивна білка (? 2 мг / л) при наявності, як мінімум одного з додаткових факторів ризику, таких як артеріальна гіпертензія, низька концентрація ХС-ЛПВЩ, куріння, сімейний анамнез раннього початку ІХС).

Протипоказання

Наявність таких факторів ризику розвитку міопатії / рабдоміолізу:
?? 1. Міотоксичність на тлі прийому інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази або фібратів в анамнезі;
?? 2. гіпотиреоз;
?? 3. Ниркова недостатність середнього ступеня тяжкості (КК 30 - 60 мл / хв);
?? 4. Надмірне вживання алкоголю;
?? 5. Стану, які можуть призводити до підвищення плазмової концентрації розувастатину;
?? 6. Одночасний прийом фібратів; Пацієнти монголоїдної раси; Сімейний анамнез м'язових захворювань.

Застосування при вагітності та годуванні груддю

Застосування препарату Розукард у жінок репродуктивного віку можливо лише у разі застосування надійних методів контрацепції і якщо пацієнтка поінформована про можливий ризик лікування для плода.
Оскільки холестерин і речовини, що синтезуються з холестерину важливі для розвитку плоду, потенційний ризик пригнічення ГМГ-КоА редуктази перевищує користь від застосування препарату під час вагітності. Розукард протипоказаний при вагітності і в період лактації. У разі діагностування вагітності в процесі терапії препаратом прийом Розукарда повинен бути негайно припинений, а пацієнтка попереджена про потенційний ризик для плоду.
При необхідності застосування препарату в період лактації, враховуючи можливість небажаних явищ у грудних дітей, слід вирішити питання про припинення грудного вигодовування.

особливі вказівки

Під час лікування, особливо в період корекції дози препарату Pозукард ®, кожні 2-4 тижні слід здійснювати моніторинг ліпідного профілю і при необхідності змінювати дозу препарату.

Рекомендується проводити визначення показників функції печінки до початку терапії і через 3 місяці після початку терапії. Прийом препарату Pозукард ® слід припинити або зменшити дозу препарату, якщо рівень активності печінкових трансаміназ в сироватці крові в 3 рази перевищує ВМН.

При застосуванні препарату Pозукард ® в дозі 40 мг рекомендується контролювати показники функції нирок.

У пацієнтів з гіперхолестеринемією внаслідок гіпотиреозу або нефротичного синдрому терапія основних захворювань повинна проводитися до початку лікування препаратом Pозукард ®.

У пацієнтів з наявними факторами ризику рабдоміолізу необхідно розглянути співвідношення очікуваної користі та потенційного ризику і проводити клінічне спостереження протягом усього курсу лікування.

Слід поінформувати пацієнта про необхідність негайного повідомлення лікарю про випадки появи м'язових болів, м'язової слабкості або спазмах, особливо в поєднанні з нездужанням і лихоманкою.

У таких пацієнтів слід визначати активність КФК. Терапію слід припинити, якщо активність КФКзначітельно збільшена (більш ніж в 5 разів у порівнянні з ВМН) або м'язові симптоми різко виражені і викликають щоденний дискомфорт. Якщо симптоми зникають і активність КФК повертається до норми, слід розглянути питання про повторне призначення препарату Pозукард ® або інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази в менших дозах при ретельному спостереженні за пацієнтом.

Визначення активності КФК не слід проводити після інтенсивних фізичних навантажень або при наявності інших можливих причин збільшення її, що може привести до невірної інтерпретації отриманих результатів. У разі, якщо вихідна активність КФК істотно підвищена, через 5-7 днів слід провести повторне вимірювання - не можна починати терапію, якщо повторний тест підтверджує вихідну активність КФК (у 5 разів вищий за норму).

Рутинний моніторинг активності КФК за відсутності вищеописаних симптомів недоцільний.

Повідомлялося про збільшення числа випадків міозиту та міопатії у пацієнтів, що приймали інші інгібітори ГМГ-КоА-редуктази в поєднанні з фібратами (включаючи гемфіброзил), циклоспорином, нікотиновою кислотою, азольними протигрибковими препаратами, інгібіторами протеаз і макролідних антибіотиками. Слід ретельно зважити співвідношення очікуваної користі та потенційного ризику при спільному застосуванні препарату Pозукард ® і фібратів або нікотинової кислоти (в ліпідознижуючих дозах - 1 г / добу), не рекомендується одночасне призначення гемфиброзила.

У більшості випадків протеїнурія зменшується або зникає в процесі терапії і не означає виникнення гострого або загострення існуючого захворювання нирок. Оцінка функції нирок повинна проводитися при рутинному обстеженні пацієнтів, які отримують дозу 40 мг.

Препарати класу статинів здатні викликати підвищення концентрації глюкози в крові. У деяких пацієнтів з високим ризиком розвитку цукрового діабету такі зміни можуть призводити до його маніфестації, що є показанням для призначення гипогликемической терапії. Однак зниження ризику судинних захворювань на тлі прийому статинів перевищує ризик розвитку цукрового діабету, тому даний фактор не повинен бути підставою для скасування лікування статинами. За пацієнтами групи ризику (концентрація глюкози в крові натще 5,6-6,9 ммоль / л, ІМТ> 30 кг / м 2, гіпертригліцеридемія, артеріальна гіпертензія в анамнезі) слід встановити лікарський нагляд і регулярно проводити контроль біохімічних параметрів.

Не рекомендується сумісне призначення розувастатину та інгібіторів протеази ВІЛ.

При тривалому застосуванні розувастатину повідомлялося про поодинокі випадки інтерстиціального захворювання легень. При підозрі на интерстициальное захворювання легень необхідно припинити терапію препаратом Pозукард ®.

При вивченні фармакокінетичних параметрів розувастатину було відзначено збільшення системної концентрації препарату у представників монголоїдної раси (див. «Фармакокінетика»). Слід враховувати даний факт при призначенні препарату Pозукард ® цим пацієнтам.

Вплив на здатність керування автотранспортом та роботу з механізмами. Слід дотримуватися обережності при керуванні автотранспортом і заняттях, що вимагають підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій (під час терапії може виникати запаморочення).

склад

1 таб. - розувастатин кальцію 41.6 мг, що відповідає змісту розувастатину 40 мг

Допоміжні речовини: лактози моногідрат - 240 мг, целюлоза мікрокристалічна - 181.6 мг, кроскармелоза натрію - 4.8 мг, кремнію діоксид колоїдний - 2.4 мг, магнію стеарат - 9.6 мг.

Склад плівкової оболонки: гіпромелоза 2910/5 - 10 мг, макрогол 6000 - 1.6 мг, титану діоксид - 1.3 мг, тальк - 1.9 мг, барвник заліза оксид червоний - 200 мкг.

Спосіб застосування та дози

Всередину, не розжовуючи і не подрібнюючи, ковтати цілими, запиваючи водою, в будь-який час доби незалежно від прийому їжі.
До початку терапії препаратом Розукард пацієнт повинен почати дотримуватися стандартну гіполіпідемічну дієту і продовжувати дотримуватися її під час лікування. Дозу препарату слід підбирати індивідуально залежно від показань і терапевтичного відповіді, беручи до уваги поточні загальноприйняті рекомендації по цільовим рівнями ліпідів. При необхідності прийому препарату в дозі 5 мг слід розділити таблетку 10 мг на дві частини по ризику.
Рекомендована початкова доза препарату Розукард для пацієнтів, які починають приймати препарат, або для пацієнтів, переведених з прийому інших інгібіторів ГМГ КоА-редуктази, становить 5 або 10 мг 1 раз на добу. При виборі початкової дози слід керуватися вмістом холестерину у пацієнта і брати до уваги ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, а також необхідно оцінювати потенційний ризик розвитку побічних ефектів. У разі необхідності через 4 тижні доза препарату може бути збільшена.
У зв'язку з можливим розвитком побічних ефектів при прийомі дози 40 мг в порівнянні з більш низькими дозами препарату остаточне титрування до максимальної дози 40 мг слід проводити тільки у пацієнтів з важкою формою гіперхолестеринемії і високим ризиком серцево-судинних ускладнень (особливо у пацієнтів зі спадковою гіперхолестеринемією) , у яких при прийомі дози в 20 мг не був досягнутий цільовий рівень холестерину, і які будуть перебувати під наглядом лікаря.
Пацієнти з печінковою недостатністю
У пацієнтів з печінковою недостатністю зі значеннями за шкалою Чайлд-П'ю нижче 7 балів корекції дози Розукарда не потрібно.
Пацієнти з нирковою недостатністю
У пацієнтів з нирковою недостатністю легкого ступеня тяжкості корекція дози не потрібна. Рекомендується початкова доза Розукарда - 5 мг на добу.
У пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю (КК менше 30 мл / хв) застосування Розукарда протипоказано.
У пацієнтів з нирковою недостатністю середнього ступеня тяжкості (КК 30 - 60 мл / хв) застосування Розукарда в дозі 40 мг на добу протипоказане.
Особливі популяції. літні пацієнти
У пацієнтів старше 65 років корекція дози не потрібна.
Пацієнти зі схильністю до міопатії
Застосування Розукарда в дозі 40 мг на добу протипоказане у пацієнтів зі схильністю до міопатії. При призначенні доз 10 мг і 20 мг на добу рекомендована початкова доза Розукарда для даної групи пацієнтів становить 5 мг на добу.
етнічні групи
При вивченні фармакокінетичних параметрів розувастатину було відзначено збільшення системної концентрації препарату у представників монголоїдної раси. Слід враховувати даний факт при призначенні Розукарда пацієнтам монголоїдної раси. При призначенні доз 10 і 20 мг рекомендована початкова доза Розукарда для даної групи пацієнтів становить 5 мг на добу. Застосування Розукарда в дозі 40 мг на добу у представників монголоїдної раси протипоказано.

При призначенні Розукарда з гемфіброзилом доза не повинна перевищувати 10 мг на добу.

Побічні дії

Частота побічних реакцій визначалася відповідно наступної градації (класифікація Всесвітньої Організації Охорони здоров'я):

дуже часто - більше 1/10, часто - від понад 1/100 до менш 1/10, нечасто - від більш 1/1000 до менш 1/100, рідко - від більш 1/10000 до менш 1/1000, дуже рідко - від менш 1/10000, включаючи поодинокі випадки. не уточненої частоти.

З боку центральної нервової системи: часто - головний біль, запаморочення, астенічний синдром; дуже рідко - периферична нейропатія, зниження пам'яті.
З боку травної системи: часто - нудота, запор, біль в животі; нечасто - блювання; рідко - панкреатит; дуже рідко - гепатит, жовтяниця; не уточненої частоти - діарея.
З боку дихальної системи: нечасто - кашель, задишка.
З боку ендокринної системи: часто - цукровий діабет 2 типу.
З боку опорно-рухового апарату: часто -міалгія; дуже рідко - артралгія; рідко - міопатія (включаючи міозити), рабдоміоліз.
Алергічні реакції: нечасто - свербіж шкіри, кропив'янка, висип; рідко - ангіоневротичний набряк.
Шкіра і підшкірна клітковина: чи не уточненої частоти - синдром Стівенса-Джонсона, периферичні набряки.
З боку сечовидільної системи: часто - протеїнурія (з частотою більше 3% у пацієнтів, які отримують дозу 40 мг), зменшується в процесі терапії і не пов'язана з виникненням захворювання нирок, інфекції сечовивідних шляхів; дуже рідко - гематурія.
Лабораторні показники: нечасто - минуще дозозалежне підвищення активності сироваткової креатинфосфокінази (КФК), при підвищенні більш ніж в 5 разів у порівнянні з верхньою межею норми терапія повинна бути тимчасово припинена; рідко - транзі- торні підвищення активності аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази.
Як і при застосуванні інших інгібіторів ГМГ-КоА-редуктази, частота виникнення носить дозозалежний характер, побічні ефекти зазвичай виражені незначно і проходять самостійно.
При застосуванні Розукарда відзначалися зміни наступних лабораторних показників: підвищення концентрації глюкози, білірубіну, активності лужної фосфатази, гамма-глутамілтрансферази.
При застосуванні інших статинів повідомлялося про наступні побічні ефекти: депресія, безсоння, зниження потенції.
При тривалому застосуванні розувастатину повідомлялося про поодинокі випадки інтерстиціального захворювання легень.

лікарська взаємодія

Одночасне застосування розувастатину та циклоспорину не впливає на плазмову концентрацію циклоспорину, однак посилюється ефект розувастатину (уповільнюється його виведення, збільшується AUC в 7 разів, С mах - в 11 разів).
Еритроміцин підсилює моторику кишечника, що призводить до зниження ефекту розувастатину (AUC зменшується на 20% і С mах на 30%).
У пацієнтів, які отримують антагоністи вітаміну К (наприклад, варфарин) рекомендується моніторинг міжнародного нормалізованого відношення (МНО), оскільки початок терапії розувастатином або підвищення дози препарату може призводити до збільшення МНО, а відміна розувастатину або зниження його дози може призводити до його зменшення. Гемфиброзил підсилює ефект розувастатину (збільшує С max і AUC в 2 рази). Одночасне застосування розувастатину та антацидів, що містять алюмінію та магнію гідроксид, призводить до зниження плазмової концентрації розувастатину приблизно на 50%. Даний ефект виявляється слабше, якщо антациди застосовуються через 2 години після прийому розувастатину.
Одночасне застосування розувастатину та оральних контрацептивів збільшує AUC етинілестрадіолу та AUC норгестрела на 26% і 34% відповідно, що слід враховувати при підборі дози пероральних контрацептивів. Фармакокінетичні дані щодо одночасного застосування розувастатину та гормонозаместительной терапії відсутні, отже, не можна виключити аналогічного ефекту і при використанні даного поєднання.
Результати досліджень показали, що розувастатин не є ні інгібітором, ні індуктором дії ізоферментів цитохрому Р450. Розувастатин є непрофільним субстратом для цих ізоферментів. Чи не спостерігалося клінічно значущої взаємодії з такими препаратами, як флуконазол, кетоконазол і ітраконазол, пов'язаних метаболізмом з системою цитохрому Р450.
Чи не відзначається клінічно значущої взаємодії розувастатину з дигоксином або фено- фібратом, Гемфиброзил, інші фібрати та гіполіпідемічні дози нікотинової кислоти (не менше 1 г / добу) збільшували ризик виникнення міопатії при одночасному застосуванні з іншими інгібіторами ГМГ-КоА-редуктази. Можливо, в зв'язку з тим, що вони можуть викликати міопатію і при використанні в якості монотерапії.
Совместное применение розувастатина и эзетимиба не привело к изменениям AUC или С max обоих лекарственных препаратов.
Применение ингибиторов протеазы ВИЧ (вирус иммунодифицита человека) с розувастатином может привести к значительному усилению эффекта розувастатина. Фармакокинетическое исследование совместного применения здоровыми добровольцами 20 мг розувастатина и комбинации двух ингибиторов протеазы ВИЧ (400 мг лопинавира / 100 мг ритонавира) приводил к приблизительно двух- и пятикратному увеличению AUC(0-24) и С mах , соответственно. Таким образом, у пациентов, инфицированных ВИЧ, совместное назначение розувастатина с ингибиторами протеазы ВИЧ не рекомендуется.

Передозування

При одновременном приеме нескольких суточных доз фармакокинетические параметры розувастатина не меняются.
Лечение: специфического лечения нет, проводится симптоматическая терапия для поддержания функций жизненно важных органов и систем. Необходим контроль показателей функции печени и активности КФК. Гемодіаліз неефективний.

Умови зберігання

При температуре не выше 25 o С в оригинальной упаковке.

Діюча речовина

розувастатин

Похожее видео

Дополнительная информация

Розукард таблетки покрыт.плен.об 40 мг, 90 шт. производит Зентива к.с, страна производства Чехия. Если Вы заинтересовались эти товаром, обязательно посмотрите его аналоги: Роксера таблетки 15 мг, 30 шт., Розарт таблетки покрыт.плен.об. 10 мг 90 шт., Розарт таблетки покрыт.плен.об. 10 мг 30 шт., Розистарк таблетки 10 мг 28 шт., Розистарк таблетки 20 мг 28 шт., Крестор таблетки покрыт.плен.об. 5 мг 98 шт..
Только у нас Вы всегда сможете заказать и купить (с оплатой при получении) Розукард таблетки покрыт.плен.об 40 мг, 90 шт. в любой город Украины (Киев, Винница, Кропивницкий (Кировоград), Полтава, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Луганск, Ровно, Херсон, Донецк, Луцк, Симферополь, Хмельницкий, Житомир, Львов, Сумы, Черкассы, Запорожье, Николаев, Тернополь, Чернигов, Ивано-Франковск, Одесса, Ужгород, Черновцы и другие города). Мы отправляем нашу продукцию день-в-день или на следующий рабочий день. Будьте здоровы!


(1833)

Характеристики
  • Чехия
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Заказ обратного звонка
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время