Корзина пуста
Каталог товаров
Акционные товары

Гемита 200 мг n1 фл

Наличие на складе: Наличие уточняйте
Артикул
634 грн
Данный товар доступен только по предзаказу.

Оформить Предзаказ
Описание

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Противоопухолевый препарат, антиметаболит группы аналогов пиримидина, подавляет синтез ДНК. Проявляет циклоспецифичность, действуя на клетки в фазе S и на границе фаз G1 и S. Метаболизируется в клетке под действием нуклеозидкиназ до активных дифосфатных и трифосфатных нуклеозидов. Дифосфатные нуклеозиды ингибируют действие рибонуклеотидредуктазы (единственного фермента, катализирующего образование дезоксинуклеозидтрифосфатов, необходимых для синтеза ДНК). Трифосфатные нуклеозиды способны встраиваться в цепочку ДНК (в меньшей степени РНК), что приводит к прекращению дальнейшего синтеза ДНК и запрограммированному лизису клетки (апоптоз).

Гемцитабин является также сильным радиосенсибилизирующим средством даже в концентрациях более низких, чем цитотоксические.

Фармакокинетика

Cmax гемцитабина (от 3,2 мкг/мл до 45,5 мкг/мл) достигается через 5 минут после окончания инфузии. Фармакокинетический анализ исследований с однократным и многократным введением доз показывает, что Vd в значительной степени зависит от пола. Связывание гемцитабина с белками плазмы незначительное.

В организме гемцитабин быстро метаболизируется под действием цитидиндезаминазы в печени, почках, крови и других тканях, в результате чего образуются гемцитабин моно-, ди- и трифосфаты, из которых активными считаются гемцитабин ди- и трифосфаты.

Гемцитабин быстро выводится из организма почками в основном в виде неактивного метаболита 2’-дезокси-2’, 2’-дифторуридина. Менее 10% введенной в/в дозы обнаруживается в моче в форме неизменённого гемцитабина. Системный клиренс, который колеблется примерно от 30 л/ч/м2 до 90 л/ч/м2, зависит от возраста и пола.

T1/2 колеблется от 42 мин до 94 мин. При соблюдении рекомендованного режима дозирования полное выведение гемцитабина происходит в течение 5-11 ч от начала инфузии. При введении один раз в неделю гемцитабин не накапливается в организме.

Комбинированная терапия гемцитабином и паклитакселом. При совместном введении гемцитабина и паклитаксела фармакокинетика препаратов не изменяется.

Комбинированная терапия гемцитабином и карбоплатином. При совместном введении гемцитабина и карбоплатина фармакокинетика гемцитабина не изменяется.

Нарушение функции почек. Почечная недостаточность легкой и умеренной степени (клиренс креатинина 30-80 мл/мин) не оказывает существенного влияния на фармакокинетику гемцитабина.

Гемита флакон, 200 мг инструкция на украинском
латинська назва

GEMITA

Форма випуску

Ліофілізат для приготування розчину для інфузій.

упаковка

У флаконі 200 мг. У картонній упаковці 1 флакон.

Фармакологічна дія

Фармакодинаміка

Протипухлинний препарат, антиметаболит групи аналогів піримідину, пригнічує синтез ДНК. Виявляє ціклоспеціфічность, діючи на клітини у фазі S і на кордоні фаз G1 і S. Метаболізується в клітці під дією нуклеозідкіназ до активних дифосфатні і трифосфатних нуклеозидов. Дифосфатні нуклеозиди інгібують дію рібонуклеотідредуктази (єдиного ферменту, що каталізує утворення дезоксинуклеозидтрифосфатов, необхідних для синтезу ДНК). Трифосфатних нуклеозиди здатні вбудовуватися в ланцюжок ДНК (в меншій мірі РНК), що призводить до припинення подальшого синтезу ДНК і запрограмованому лізису клітини (апоптоз).

Гемцитабін є також сильним радіосенсібілізірующего засобом навіть в кількостях нижче, ніж цитотоксические.

Фармакокінетика

C max гемцитабина (від 3,2 мкг / мл до 45,5 мкг / мл) досягається через 5 хвилин після закінчення інфузії. Фармакокінетичний аналіз досліджень з одноразовим і багаторазовим введенням доз показує, що V d в значній мірі залежить від статі. Зв'язування гемцитабина з білками плазми незначне.

В організмі гемцитабін швидко метаболізується під дією цитидиндезамінази в печінці, нирках, крові та інших тканинах, в результаті чого утворюються гемцитабін моно-, ди-і трифосфати, з яких активними вважаються гемцитабін ді-і трифосфати.

Гемцитабін швидко виводиться з організму нирками в основному у вигляді неактивного метаболіту 2'-дезокси-2 ', 2'-діфторурідіна. Менше 10% введеної в / в дози виявляється в сечі у формі незміненого гемцитабіну. Системний кліренс, який коливається приблизно від 30 л / год / м 2 до 90 л / год / м 2, залежить від віку і статі.

T 1/2 коливається від 42 хв до 94 хв. При дотриманні рекомендованого режиму дозування повне виведення гемцитабіну відбувається протягом 5-11 годин від початку інфузії. При введенні один раз в тиждень гемцитабін не накопичується в організмі.

Комбінована терапія гемцитабином і паклітакселом. При спільному введенні гемцитабіну і паклітакселу фармакокінетика препаратів не змінюється.

Комбінована терапія гемцитабином і карбоплатином. При спільному введенні гемцитабіну і карбоплатину фармакокінетика гемцитабіну не змінюється.

Порушення функції нирок. Ниркова недостатність легкого та помірного ступеня (кліренс креатиніну 30-80 мл / хв) не робить істотного впливу на фармакокінетику гемцитабіну.

показання
Місцево-поширений або метастатичний недрібноклітинний рак легені в якості терапії першої лінії в комбінації з цисплатином і в монотерапії у літніх пацієнтів з функціональним статусом, рівним 2 (за шкалою ECOG-BОЗ); неоперабельний, місцево-рецидивуючий або метастатичний рак молочної залози після проведення неоад'ювантної та / або ад'ювантної терапії з включенням антрациклінів при відсутності протипоказань до їх призначення в складі комбінованої терапії з паклітакселом; місцево-поширений або метастатичний уротеліальний рак (рак сечового міхура, ниркової миски, сечоводів, уретри); місцево-поширений або метастатичний рак яєчників в якості монотерапії або в поєднанні з карбоплатином у пацієнтів з прогресуванням захворювання після проведення першої лінії терапії на основі платино-содержащих препаратів; місцево-поширений або метастатичний рак підшлункової залози; місцево-поширений або метастатичний рак шийки матки.

Протипоказання
вагітність; період грудного вигодовування; дитячий вік до 18 років (відсутність достатніх даних щодо ефективності і безпеки); підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого з допоміжних речовин.

З обережністю: слід призначати препарат при порушенні функції печінки і / або нирок, пригніченні кістковомозкового кровотворення (в т.ч. на тлі супутньої променевої або хіміотерапії), серцево-судинних захворюваннях, при метастатичному ураженні печінки, гепатиті, алкоголізмі, при одночасно проводиться променевої терапії, гострих інфекційних захворюваннях вірусної, грибкової або бактеріальної природи (у т.ч. вітряна віспа, оперізуючий лишай).

Застосування при вагітності та годуванні груддю

Протипоказано застосування препарату при вагітності і період лактації (грудного вигодовування).

особливі вказівки

Лікування препаратом Геміта можна проводити тільки під наглядом лікаря, який має досвід проведення протипухлинної хіміотерапії.

Перед кожним введенням препарату Геміта необхідно визначати лейкоцитарну формулу і кількість тромбоцитів в крові. При ознаках пригнічення функції кісткового мозку, викликаного препаратом, необхідно призупинити лікування або скорегувати дозу.

Необхідно проводити регулярне обстеження хворого та оцінку функції нирок і печінки.

Введення препарату Геміта при метастазах у печінці, при гепатиті і алкоголізмі в анамнезі, а також при цирозі печінки збільшує ризик розвитку печінкової недостатності.

При появі ознак розвитку небажаних явищ з боку дихальної системи (наприклад, набряк легенів, інтерстиціальний пневмоніт або респіраторний дистрес-синдром у дорослих) на тлі лікування препаратом Геміта лікування слід припинити і призначити відповідну терапію.

При появі перших ознак мікроангіопатичною гемолітичної анемії, таких як швидке зниження гемоглобіну із супутньою тромбоцитопенією, підвищення сироваткової концентрації білірубіну, креатиніну, азоту, сечовини або підвищення активності ЛДГ, препарат слід відмінити. Збільшення тривалості інфузії і частоти введень призводить до зростання токсичності.

Залежно від ступеня токсичності дозу можна знижувати в ході кожного циклу або з початком нового циклу поступово.

Під час лікування і протягом 6 місяців після закінчення терапії препаратом Геміта слід використовувати надійні методи контрацепції. Чоловікам, які отримують препарат Геміта, рекомендується вдатися до кріоконсервації сперми до початку лікування у зв'язку з ризиком безпліддя, обумовленим застосуванням даного препарату.

Гемцитабін можна починати вводити після дозволу гострих променевих реакцій або не раніше, ніж через 7 днів після закінчення променевої терапії.

Гемцитабін в монотерапії або в комбінації з іншими протипухлинними засобами проявляє активність при прогресуючому дрібноклітинному раку легені, прогресуючого раку яєчка і раку жовчних проток.

Вплив на здатність керувати транспортними засобами та іншими механізмами, що потребують підвищеної концентрації уваги

Дані про вплив терапії препарату Геміта на здатність керувати транспортним засобом і працювати з механізмами відсутні, однак, деякі побічні дії препарату, такі як підвищена сонливість, можуть негативно впливати на здатність керувати автомобілем і виконання потенційно небезпечних видів діяльності, що вимагають підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій, що вимагає дотримання обережності.

склад

1 флакон містить:

Активні речовини: гемцитабіну гідрохлориду 227,72 мг, що відповідає змісту гемцитабина 200 мг.

Допоміжні речовини: Манітол - 200 мг, натрію ацетату тригідрат - 12,5 мг, хлористоводнева кислота - qs для коректування pH, натрію гідроксид - qs для коректування pH.

Спосіб застосування та дози

Препарат Геміта вводиться в / в крапельно протягом 30 хвилин.

Недрібноклітинний рак легені

При монотерапії рекомендована доза препарату становить 1000 мг / м 2 в 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу.

При комбінованої терапії з цисплатином рекомендована доза препарату - 1250 мг / м 2 в 1-й і 8-й день кожного 21-денного циклу або 1000 мг / м2 в 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу. Цисплатин вводиться в дозі 70 мг / м 2 в 1-й день циклу на тлі водного навантаження після інфузії препарату Геміта.

При комбінованої терапії з карбоплатином рекомендована доза препарату - 1000 мг / м 2 або 1200 мг / м 2 в 1-й і 8-й день кожного 21-денного циклу. Карбоплатин вводиться в дозі AUC 5,0 мг / мл / хв в 1-й день циклу після інфузії препарату Геміта.

Рак молочної залози

При комбінованої терапії в якості терапії 1-ї лінії при прогресуванні захворювання після неоад'ювантної терапії, що включає антрацикліни, рекомендована доза препарату - 1250 мг / м 2 в 1-й і 8-й дні в поєднанні з паклітакселом, який вводиться після введення препарату Геміта в дозі 175 мг / м 2 в 1-й день кожного 21-денного циклу в / в крапельно приблизно протягом 3 ч.

Уротеліальний рак

При монотерапії рекомендована доза препарату становить 1250 мг / м 2 в 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу.

При комбінованої терапії рекомендована доза препарату 1000 мг / м 2 в 1-й, 8-й і 15-й дні в поєднанні з цисплатином, який вводиться в дозі 70 мг / м 2 одразу після інфузії препарату Геміта в 1-й або у 2-й день кожного 28-денного циклу.

рак яєчників

При монотерапії рекомендована доза препарату - 800-1250 мг / м 2 в 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу.

Рак підшлункової залози

При монотерапії рекомендована доза препарату - 1000 мг / м 2 1 раз на тиждень протягом 7 тижнів з наступною тижневою перервою. Потім препарат вводиться в 1-й, 8-й і 15-й дні кожного 28-денного циклу.

Рак шийки матки (місцево-поширений або метастатичний)

Комбінована терапія: при місцево-поширеному раку (неоад'ювантна) і при метастатичному раку гемцитабін вводиться в дозі 1250 мг / м 2 в 1-й і 8-й дні кожного 21-денного циклу. Цисплатин вводиться після введення препарату Геміта в дозі 70 мг / м 2 в 1-й день циклу на тлі гіпергідратації.

При місцево-поширеному раку при одночасній променевій терапії препарат Геміта вводиться 1 раз на тиждень протягом 6 тижнів в дозі 125 мг / м 2 з подальшим (безпосередньо після введення препарату Геміта) введенням цисплатину в дозі 40 мг / м 2 за 1-2 год до початку променевої терапії. Променеву терапію проводять за 28 фракцій, в разової осередкової дозі 1,8 г, 5 днів на тиждень до сумарної осередкової дози 50,4 м

Зміна дози препарату у зв'язку з явищем гематологічної токсичності

Початок циклу лікування

Незалежно від показань, перед кожним введенням препарату необхідно оцінювати число тромбоцитів і гранулоцитів. Умовою початку лікування є абсолютна кількість нейтрофілів не менше 1500 / мм і кількість тромбоцитів не менше 100 000 / мкл.

У разі розвитку гематологічної токсичності під час проведення циклу терапії доза препарату Геміта може бути зменшена, або її введення відкладено у відповідності з наступними рекомендаціями.

Модифікація дози препарату Геміта, що застосовується в монотерапії або в комбінації з цисплатином при лікуванні раку сечового міхура, недрібноклітинного раку легенів і раку підшлункової залози.

Абсолютна кількість гранулоцитів (в 1 мкл)

Кількість тромбоцитів (в 1 мкл)

% Від попередньої дози

> 1000

і

> 100 000

100

500-1000

або

50 000-100 000

75

<500

або

<50 000

Відкласти введення *

* - При збільшенні кількості нейтрофілів до 500 / мкл і тромбоцитів до 50 000 / мкл введення препарату Геміта може бути продовжено в рамках циклу.

Модифікація дози препарату Геміта, що застосовується в комбінації з паклітакселом при лікуванні раку молочної залози.

Абсолютна кількість гранулоцитів (в 1 мкл)

Кількість тромбоцитів (в 1 мкл)

% Від попередньої дози

≥ 1200

і

> 75 000

100

1000-1200

або

50 000-75 000

75

700-1000

і

≥ 50 000

50

* - Лікування в рамках циклу не поновлюється. Чергове введення препарату Геміта проводиться в 1-й день чергового циклу при досягненні кількості нейтрофілів як мінімум до 1500 / мм і тромбоцитів до 100 000 / мкл.

Модифікація дози препарату Геміта, що застосовується в комбінації з карбоплатином при лікуванні раку яєчників.

Абсолютна кількість гранулоцитів (в 1 мкл)

Кількість тромбоцитів (в 1 мкл)

% Від попередньої дози

> 1500

і

≥ 100 000

100

1000- <1500

або

75 000-100 000

50

<1000

або

<75 000

Відкласти введення *

* - Лікування в рамках циклу не поновлюється. Чергове введення препарату Геміта проводиться в 1 день чергового циклу при досягненні кількості нейтрофілів як мінімум до 1500 / мм і тромбоцитів до 100 000 / мкл.

Доза препарату Геміта на черговому циклі повинна бути зменшена на 25% при всіх показаннях у разі, якщо при попередньому циклі спостерігалося:

зниження абсолютного числа нейтрофілів <500 / мкл, яке триває більше 5 днів; зниження абсолютного числа нейтрофілів <100 / мкл, яке триває більше 3 днів; фебрильна нейтропенія; - зниження числа тромбоцитів <25 000 / мкл; цикл був відкладений більш ніж на 1 тиждень через гематологічну токсичність.

спосіб введення

Інфузійне введення препарату Геміта зазвичай добре переноситься пацієнтами і може проводитися в амбулаторних умовах. У разі екстравазації інфузію припиняють і відновлюють введення препарату в іншу вену. Після введення препарату Геміта пацієнт повинен спостерігатися протягом деякого часу.

Застосовувати препарат Геміта у хворих з печінковою недостатністю або з порушенням функції нирок слід з обережністю, тому що достатніх даних щодо застосування препарату у цієї категорії пацієнтів немає. Ниркова недостатність помірною або середньої тяжкості (швидкість клубочкової фільтрації від 30 мл / хв до 80 мл / хв) не робить помітного впливу на фармакокінетику гемцитабіну.

Препарат Геміта добре переноситься літніми пацієнтами старше 65 років. Специфічні рекомендації щодо зміни дози препарату для даної популяції відсутні.

Препарат Геміта не рекомендується призначати дітям віком до 18 років у зв'язку з недостатньою інформацією з безпеки та ефективності препарату в даній популяції.

Правила приготування розчину для інфузій

Як розчинник використовується тільки 0,9% розчин натрію хлориду без консервантів.

Для приготування розчину для інфузій вміст флакона 200 мг розчиняють не менше ніж в 5 мл, 1000 мг - не менше ніж в 25 мл, і 1400 мг - не менше ніж в 35 мл 0,9% розчину натрію хлориду для ін'єкцій. Кожен флакон акуратно збовтують до повного розчинення ліофілізату. Отриманий розчин повинен бути прозорим.

Максимальна концентрація гемцитабіну не повинна перевищувати 40 мг / мл. Розчини, приготовані з концентрацією вище, ніж 40 мг / мл, можуть супроводжуватися неповним розчиненням.

Приготований розчин препарату Геміта, що містить потрібну дозу препарату, перед введенням розбавляють 0,9% розчином натрію хлориду для ін'єкцій в кількості, достатній для 30-хвилинної в / в інфузій.

Перед парентеральним введенням необхідно візуально контролювати приготований розчин на наявність механічних домішок і зміни кольору.

Приготований розчин препарату Геміта стабільний з фізичної та хімічної точки зору протягом 24 годин за умови, що він зберігався при контрольованій кімнатній температурі (від 20 ° С до 25 ° С). З мікробіологічної точки зору приготований розчин повинен бути використаний негайно. У разі якщо приготовлений розчин не був використаний відразу ж і його приготування проводилося в контрольованих і валідованих асептичних умовах, час зберігання зазвичай становить не більше ніж 24 год при кімнатній температурі (від 20 ° до 25 ° С).

Побічні дії

Побічні реакції, що зустрічалися частіше, ніж в одиничних випадках, перераховані відповідно до такої градації:

дуже часто (> 10%); часто (> 1% до <10%); нечасто (> 0,1% до <1%); рідко (> 0,01% до <0,1%); дуже рідко (<0,01%).

З боку органів кровотворення: дуже часто - лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія, анемія; часто - фебрильна нейтропенія; дуже рідко - тромбоцитоз.

З боку травної системи: дуже часто - нудота, блювота, підвищення активності печінкових трансаміназ (АСТ, АЛТ), ЛФ; часто - анорексія, діарея, запор, стоматит, підвищення концентрації білірубіну; рідко - підвищення активності ГГТ.

З боку сечовидільної системи: дуже часто - гематурія і протеїнурія легкого ступеня; рідко - ниркова недостатність, клінічні ознаки і симптоми, схожі з гемолітико-уремічний синдром (зниження гемоглобіну, тромбоцитопенія, збільшення концентрації білірубіну, креатиніну, сечовини і / або активності ЛДГ в сироватці крові).

З боку шкіри і підшкірних тканин: дуже часто - шкірні висипання, що супроводжуються сверблячкою, алопеція; часто - свербіж шкіри, підвищена пітливість; рідко - виразки шкіри, утворення пухирів; дуже рідко - виражені шкірні реакції, включаючи десквамацію і бульозні висипання.

З боку дихальної системи: дуже часто - задишка; часто - кашель, риніт; нечасто - бронхоспазм, інтерстиціальний пневмоніт, набряк легенів; рідко - гострий респіраторний дистрес-синдром.

З боку серцево-судинної системи: рідко - зниження артеріального тиску, інфаркт міокарда, серцева недостатність, аритмія.

З боку нервової системи: часто - головний біль, підвищена сонливість, безсоння.

Інші: дуже часто - грипоподібний синдром, периферичні набряки; часто - підвищення температури тіла, озноб, астенія, болі в спині, біль у м'язах; нечасто - набряк обличчя; дуже рідко - анафілактичні реакції.

лікарська взаємодія

Променева терапія

Супутня променева терапія (одночасно з введенням препарату Геміта або з інтервалом <7 днів до початку лікування): в даній ситуації токсичність лікування залежить від багатьох факторів, включаючи дозу гемцитабіну і частоту його введення, дозу випромінювання, метод променевої терапії, характер опромінюваної тканини і її обсяг. Було показано, що гемцитабін має радіосенсібілізірующего активністю. В одному дослідженні, де пацієнти з недрібноклітинний рак легені отримували гемцитабін у дозі 1000 мг / м 2 протягом 6 послідовних тижнів в поєднанні з терапевтичним опроміненням на область грудної клітини, була відзначена значна токсичність у вигляді тяжкого і потенційно загрожує життю запалення слизових оболонок, головним чином езофагіту і пневмоніту, особливо у пацієнтів з великим об'ємом опромінення тканин (медіана обсягу опромінюваної тканини 4795 см 3). У подальших дослідженнях було показано, що поєднання більш низьких доз гемцитабіну і променевої терапії краще переноситься пацієнтами і характеризується передбачуваним профілем токсичності. Так, в одном из исследований II фазы пациентам с немелкоклеточным раком легкого проводилась лучевая терапия в дозе 60 Гр совместно с введением гемцитабина (600 мг/м 2 4 раза) и цисплатина (80 мг/м 2 2 раза) на протяжении 6 недель.

Последовательная терапия (перерыв > 7 дней): по существующим данным, введение гемцитабина более чем за 7 дней до начала лучевой терапии или более чем через 7 дней после ее завершения не сопровождается увеличением токсичности, за исключением поражения кожи, связанного с введением химиопрепарата после облучения. Лечение гемцитабином может быть начато через 7 дней после облучения или после разрешения всех острых лучевых реакций.

Как при сопутствующем, так и при последовательном применении гемцитабина и лучевой терапии возможно лучевое поражение облучаемых тканей (например, эзофагит, колит и пневмонит).

Другие виды взаимодействия

При одновременном применении с живыми аттенуированными вакцинами возможна интенсификация процесса репликации вакцинного вируса, усиление его побочных/неблагоприятных эффектов и/или снижение выработки антител в организме больного в ответ на введение вакцины.

Иммунодепрессанты (в т.ч. азатиоприн, хлорамбуцил, ГКС, циклофосфамид, циклоспорин, меркаптопурин) увеличивают риск возникновения инфекций.

Исследования совместимости препарата Гемита не проводились. Смешивать препарат Гемита с другими лекарственными препаратами не рекомендуется.

Передозування

Антидот для гемцитабина невідомий. При введенні препарату Геміта в дозах до 5700 мг / м 2 в / в крапельно за 30 хв кожні 2 тижні рівень токсичності лікування залишався прийнятним. При підозрі на передозування гемцитабіну слід контролювати ступінь цитопенії і при необхідності призначити підтримуючу терапію.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 ° С. Чи не заморожувати.

Термін придатності

2 роки.

Діюча речовина

гемцитабін

Похожее видео

Дополнительная информация

Гемита флакон, 200 мг производит Фрезениус Каби, страна производства Германия. Если Вы заинтересовались эти товаром, обязательно посмотрите его аналоги: Гемцитовер флакон, 200 мг, Гемцитар 1г 1фл, Гемцитабин-Эбеве концентрат для р-ра д/инфузий 10 мг/мл 50 мл флакон 1 шт., Гемцитабин-Эбеве концентрат для р-ра д/инфузий 10 мг/мл 20 мл флакон 1 шт., Гемцитабин-Эбеве концентрат для р-ра д/инфузий 10 мг/мл 100 мл флакон 1 шт..
Только у нас Вы всегда сможете заказать и купить (с оплатой при получении) Гемита флакон, 200 мг в любой город Украины (Киев, Винница, Кропивницкий (Кировоград), Полтава, Харьков, Днепр (Днепропетровск), Луганск, Ровно, Херсон, Донецк, Луцк, Симферополь, Хмельницкий, Житомир, Львов, Сумы, Черкассы, Запорожье, Николаев, Тернополь, Чернигов, Ивано-Франковск, Одесса, Ужгород, Черновцы и другие города). Мы отправляем нашу продукцию день-в-день или на следующий рабочий день. Будьте здоровы!


(8509)

Характеристики
  • Германия
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Заказ обратного звонка
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время